February 19, 2011
VS
1st Period - 20:00
2010-2011 Regular Season
Voting Results
Ryan Stone 0 votes
Greg Stewart 0 votes
Draw 0 votes